Reglementen

Parkreglement

Artikel 1 Gravelseizoen Het officiële gravelseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Indien de banen na 1 november nog bespeelbaar zijn, kunnen de leden nog op de banen terecht. De commissie baanonderhoud bepaalt op welk moment de banen niet langer bespeelbaar zijn als het gevolg van vorst. De netten worden dan verwijderd.  

Artikel 2 Toegang banen Tijdens georganiseerde activiteiten zoals officiële trainingstijden, toernooien en toss-activiteiten kan niet worden afgehangen op de banen die nodig zijn voor de desbetreffende activiteit. Voor competitiewedstrijden geldt het volgende: Indien er 1 team thuis speelt zijn de banen 3 en 4 voor recreanten beschikbaar. Bij 2 thuisspelende teams zijn er geen banen voor recreanten beschikbaar (op de vrijdagavonden van de voorjaarscompetitie). Als er geen recreanten zijn mogen de competitieteams gebruik maken van de vrije banen. Komen er echter recreanten, dan kunnen zij vervolgens de eerste vrije baan claimen. De banen mogen niet bespeeld worden tijdens en vlak na hevige regen (glimmende banen!). Ook banen die ontdooien na een lichte vorst (papperige banen!) mogen niet bespeeld worden.

Artikel 3 Baanreservering Het reserveren van banen via een afhangbord is voor onze club achterhaald. Wij gaan er van uit dat in voorkomende gevallen onderling de baanreservering geregeld kan worden.  

Artikel 4 Introducées Tegen betaling van een introductielabel ter waarde van € 2,50 voor junioren en € 5,00 voor senioren kunnen leden een niet-lid introduceren. Indien het clubhuis open is, kunnen de labels worden betaald aan de bar. Indien het clubhuis gesloten is, kunnen de labels via mail aangevraagd worden door een mail te sturen naar [email protected]. De leden die een introducé uitnodigen zijn verantwoordelijk voor het regelen van een geldig introductielabel alsmede voor het gedrag van zijn/haar introducé. Het introductielabel is de gehele dag geldig op de datum die is aangegeven op het label en dient te zijn voorzien van de naam van de geïntroduceerde speler. Een gast mag hoogstens vijf maal per seizoen geïntroduceerd worden.   Ten aanzien van leden van de tennisvereniging de Heikant gelden de volgende bijzondere introductieregels: Een lid van TV de Mookerheide mag leden van TV de Heikant uitnodigen om gezamenlijk op de banen van TV de Mookerheide te spelen tijdens de daluren. De daluren zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. Bovenstaande regel is niet van toepassing als er door TV de Mookerheide op dat moment een activiteit wordt georganiseerd (toss, competitie, toernooien). Leden van TV de Mookerheide mogen met hun ledenpas ook tijdens dezelfde daluren spelen op de banen van TV de Heikant indien zij samenspelen met een lid van de respectievelijke vereniging. Deze bepaling geldt alleen tijdens het zomerseizoen. 

Artikel 5 Huisdieren Huisdieren mogen alleen aangelijnd op het park aanwezig zijn. Indien huisdieren hun behoefte doen op het terrein van de vereniging dienen de eigenaren de uitwerpselen op te ruimen.  

Artikel 6 Parkeergelegenheid Er is parkeergelegenheid voor auto’s aan de zijkant van baan 3 en 4 van het park. Rijwielen kunnen gestald worden net buiten het park (achter baan 1) of binnen de omheining in het fietsenrek voor baan 1.  

Artikel 7 Baanonderhoud Teneinde de banen in optimale conditie te houden gelden voor alle leden de volgende regels: Na het spelen is men verplicht de baan te slepen en bij droog weer te sproeien (eerst sproeien dan slepen!). Bij grote droogte dient u ook voor het spelen de hele baan uitgebreid te sproeien. De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden. Een ieder dient te allen tijde de aanwijzingen van de commissie baanonderhoud op te volgen. De commissie baanonderhoud is bevoegd de toegang tot de banen te verbieden indien de omstandigheden dit vereisen of bij tussentijds speciaal onderhoud. Geconstateerde gebreken zoals losliggende lijnen, defecte verlichting en dergelijke dienen te worden gemeld bij de commissie baan-onderhoud. Geconstateerde gebreken die geen betrekking hebben op de banen dienen te worden gemeld bij de commissie algemeen onderhoud.

Artikel 8 Baanverlichting Bij het verlaten van de baan dient de baanverlichting te worden gedoofd indien u als laatste het park verlaat. Na het uitschakelen kunnen de lampen pas weer na ca. 15 minuten worden aangezet. Om 24.00 uur dooft de verlichting automatisch. De verlichting mag niet aan tussen 24.00 uur en 07.00 uur.  

Artikel 9 Gedrag op het park We verzoeken al onze leden zich correct en sportief te gedragen. Houd ook in uw enthousiasme rekening met de andere spelers.  

Artikel 10 Clubhuis Ieder die gebruik maakt van het clubhuis en het park behoort dit in ordelijke staat te houden en achter te laten. Help de barwacht, ook als hij/zij er niet om vraagt. Help vooral tegen sluitingstijd met opruimen en afsluiten. Gebruikte glazen e.d. dienen naar de bar te worden teruggebracht en schoon te worden opgeruimd. Het is niet toegestaan meubilair uit het clubhuis mee naar buiten te nemen. De aanwezige terrasmeubelen dienen op het terras te blijven. Telkens wanneer men als laatste het clubhuis verlaat, is men verplicht dit af te sluiten.  

Artikel 11 Trainers Het is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan een andere dan de door het bestuur aangewezen trainer(s) te engageren.  

Artikel 12 Aansprakelijkheid Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemde, beschadigde en/of verloren eigendommen van spelers of bezoekers. Men is verplicht in het geval van al dan niet moedwillige vernieling van en aan banen en eigendommen van de tennisvereniging aan het bestuur mede te delen en de geleden schade te vergoeden.  

Artikel 13 Parkreglement Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur houdt zich het recht voor wijzigingen in het reglement aan te brengen.

Artikel 14 Beëindigen lidmaatschap Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden bij de ledenadministratie. Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 december van het lopende jaar te doen. Het lidmaatschap eindigt dan met ingang van het daaropvolgende tennisjaar.         

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 84511930

T.V. De Mookerheide

Hendrik van Nassaulaan 2
6585 KL Mook

KVK-nummer

40164269